แล็พ ซน เนลสัน เหลียง

ประธานกรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำสื่อโฆษณานอกบ้านและการตลาดแบบครบวงจร (Offline-to-Online Marketing Solutions) นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำด้านขนส่งมวลชนในประเทศไทย คุณเนลสันสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์จาก University of Waterloo และสำเร็จการศึกษาปริญญาโท EMBA จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย