Background heart

ข้อมูลทางกฎหมายและใบรับรอง

OIC
คปภ.
แรบบิท แคร์ เป็นแบรนด์ภายใต้บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยภายใต้การควบคุมจากสำนักงาน คปภ.
  • โบรกเกอร์ประกันวินาศภัย ID ว00021/2557
  • โบรกเกอร์ประกันชีวิต ID ช000011/2559
  • เลขที่ใบอนุญาตการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ID อลว 019121000/2564
  • เลขที่ใบอนุญาตการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีบริษัทใช้บริการบุคคลภายนอก ID อลช 017122000/2563

เพื่อตรวจสอบเอกสารรับรองจาก คปภ. กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ของ คปภ. http://oiceservice.oic.or.th/corporatebroker/license.php
  2. พิมพ์ ว00021/2557 หรือ ช000011/2559 ที่แบบฟอร์มใบอนุญาตโบรกเกอร์
  3. คลิกปุ่มค้นหา
DBD
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
TIBA
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย (TIBA)
German-Thai-Chamber of-commerce-(GTCC)
หอการค้าเยอรมันไทย
Google-partner
Google partner
FB-preferred-partner
FB preferred partner
Thai Contact-Center-Trade-Association-(TCCTA)
สมาคมการค้าธุรกิจ
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย
(TCCTA)
EY
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY)

บริษัทได้รับตรวจสอบบัญชี โดย บริษัท เอินส์ทแอนด์ยัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2559