แบบฟอร์มการร้องเรียน

บริษัทได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการประพฤติมิชอบที่อาจนำไปสู่การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแจ้งเบาะแสสามารถนำไปใช้กับงบการเงินที่น่าสงสัยหรือระบบควบคุมภายในที่หละหลวมได้ บริษัทมีกลไกในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสโดยการสร้างฐานข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งเข้าถึงได้โดยผู้มีอำนาจเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปกป้องผลประโยชน์ของตนให้ดียิ่งขึ้น

ทุกคนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อกังวลโดยเลือกช่องทางดังนี้

กรอกรายละเอียดตามรายการแบบฟอร์มนี้

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแส

โปรดระบุข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยตามาตรฐานสูงสุดของบริษัท ซึ่งเราจะติดต่อกลับไปเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติม

คุณสามารถแนบข้อมูลของคุณได้ที่นี่

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ (ไฟล์สูงสุด: 5MB อนุญาตให้ใช้ .doc, .docx และ .pdf)

เบาะแสการกระทำผิดหรือประพฤติมิชอบที่ควรรายงาน อาทิเช่น

  1. การกระทำที่ทุจริต ฉ้อโกง หรือมีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  2. การทุจริตต่อหน้าที่ การกระทำที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการใช้อำนาจในทางมิชอบ
  3. การใช้เงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยมิชอบ
  4. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักจรรยาบรรณของบริษัท
  5. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยมิชอบ
  6. การกระทำที่ข่มขู่ คุกคาม คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท

เบาะแสที่ไม่ควรรายงาน

  1. ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่มีเหตุสมควร
  2. ข้อมูลที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสี
  3. ข้อมูลที่ไม่มีหลักเกณฑ์และหลักฐานเพียงพอ หรือปราศจากข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะสอบสวนและถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ