คุณ ชิ เคือง คง กรรมการบริษัท แรบบิท แคร์

กรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการและกรรมการในหลายบริษัทในเครือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำด้านขนส่งมวลชนในประเทศไทย คุณชิ เคืองสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจาก University of Greenwich และสำเร็จการศึกษาปริญญาโท EMBA จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย